Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KTÓRYCH INNTEO ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ (DALEJ: KLIENT)

1.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Innteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel. 724 704 566, e-mail: kontakt@innteo.com, dalej: „Innteo”.

1.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w przypadku świadczenia przez Innteo sp.z o.o. na rzecz Klienta pomocy prawnej w sprawie powierzonej Innteo, celem rzetelnego wykonywania czynności zawodowych.

1.3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Innteo sp.z o.o. w następującym zakresie:

 • podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych),
 • wszelkie pozostałe dane powierzone przez Klienta Innteo w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta pomocy prawnej, w tym dane szczególnej kategorii w rozumieniu RODO, które będą chronione zgodnie z obowiązującą Innteo tajemnicą zawodową.

1.4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja przez Innteo umowy o świadczenie usług pomocy prawnej zawartej z Klientem,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Innteo, w związku z prowadzeniem działalności prawniczej, w tym do spełnienia obowiązków rachunkowych oraz wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy łączącej Klienta z Innteo oraz
 • 9 ust. 2 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez Innteo na rzecz Klienta.

1.5. Źródłem danych są dane otrzymane bezpośrednio od Klienta.

1.6. Dane Klienta będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy z Innteo, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z umową łączącą Klienta z Innteo.

1.7. Podstawowe dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Innteo podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Innteo (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).

1.8. Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Innteo przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Klienta, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych Klienta poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

1.9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@innteo.com

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW INNTEO (DALEJ: KONTRAHENT)

2.1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest Innteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.724 704 566, e-mail: kontakt@innteo.com

2.2. Dane Kontrahenta (osoby fizycznej) będą przetwarzane przez Innteo, w przypadku gdy osoba fizyczna zostanie Kontrahentem Innteo lub w przypadku zamiaru podjęcia przez potencjalnego kontrahenta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej współpracy z Innteo.

2.3. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez Innteo, celem utrzymywania bieżącego kontaktu, wykonywania umów zawartych pomiędzy Kontrahentem i Innteo, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń etc.

2.4. Innteo będzie realizować prawa wynikające z umowy zawartej z Kontrahentem oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z faktu zawarcia umowy z Kontrahentem, w przypadku powstania sporu dotyczącego wykonywania tej umowy lub sporu związanego z taką umową.

2.5. Dane Kontrahenta będą przetwarzane przez Innteo w następującym zakresie: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe, takie jak miejsce wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail).

2.6. Podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta przez Innteo jest:

 • 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Kontrahentem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes prawny Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i/lub z nią związanych.

2.7. Źródłem danych przetwarzanych przez Innteo są dane otrzymane bezpośrednio od Kontrahenta.

2.8. Dane Kontrahenta będą przetwarzane przez Innteo do momentu zakończenia współpracy z Innteo, a po zakończeniu współpracy także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Kontrahenta z Innteo lub z nią związanych.

2.9. Dane Kontrahenta mogą zostać udostępnione przez Innteo podmiotom, które świadczą na rzecz Innteo usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów etc.)

2.10. Innteo może przekazać dane Kontrahenta również innym zainteresowanym podmiotom (w tym niezależnym od Innteo), jeżeli Kontrahent udostępni je Innteo w formie, z której jednoznacznie wynika, że zgadza się na to, aby podmioty trzecie kontaktowały się z Kontrahentem w sprawach służbowych.

2.11. Kontrahentowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Innteo przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tcyh danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

2.12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@innteo.com

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW INNTEO ORAZ OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KONTRAHENTÓW INNTEO (DALEJ: PRZEDSTAWICIEL)

3.1. Administratorem danych osobowych Przedstawiciela jest Innteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel. 724 704 566, e-mail: kontakt@innteo.com

3.2. Dane osobowe Przedstawiciela będą przetwarzane przez Innteo, jeżeli Przedstawiciel jest reprezentantem Kontrahenta Innteo lub osobą fizyczną będącą pracownikiem lub współpracownikiem Kontrahenta Innteo (niezależnie od formy zatrudnienia) wyznaczoną przez Kontrahenta, jako osoba odpowiedzialna za współpracę z Innteo ub za jej nawiązanie.

3.3. Dane osobowe Przedstawiciela będą przetwarzane przez Innteo, celem utrzymywania bieżącego kontaktu, wykonywania umów zawartych pomiędzy Innteo, a pracodawcą/podmiotem reprezentowanym przez Przedstawiciela oraz przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń etc.

3.4. Innteo będzie przekazywać informacje o działalności i możliwych formach współpracy.

3.5. Innteo będzie bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Kontrahentem, w którym pracuje Przedstawiciel lub który jest reprezentowany przez Przedstawiciela, w przypadku powstania sporu dotyczącego zawartej umowy.

3.6. Innteo będzie przetwarzać następujące dane Przedstawiciela: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych).

3.7. Podstawą prawną przetwarzania danych Przedstawiciela przez Innteo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Innteo, polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania z Przedstawicielem współpracy/kontaktu oraz na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3.8. Innteo otrzymało dane Przedstawiciela od pracodawcy/podmiotu, reprezentowanego przez Przedstawiciela.

3.9. Dane Przedstawiciela będą przetwarzane przez Innteo do momentu definitywnego zakończenia współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem.

3.10. Dane Przedstawiciela mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie, w przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przedstawiciela wobec ich przetwarzania przez Innteo, a także w przypadku, gdy Innteo uzna, że dane nie są już potrzebne Innteo do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

3.11. Dane Przedstawiciela nie zostaną usunięte we wcześniejszym terminie, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach działalności Przedstawiciela w roli kontrahenta Innteo.

3.12. Dane osobowe Przedstawiciela mogą zostać udostępnione przez Innteo podmiotom, które świadczą na rzecz Innteo usługi tj. m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów.

3.13. Przedstawicielowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Innteo przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Przedstawiciela, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

3.14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@innteo.com

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W (DALEJ: KANDYDAT)

4.1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Innteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.724 704 566, e-mail: kontakt@innteo.com

4.2. Dane osobowe podane przez Kandydata będą przetwarzane przez Innteo, celem oceny jego kwalifikacji do pracy na stanowisko na które aplikuje lub dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

4.3. Za odrębną zgodą Kandydata, Innteo będzie przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4.4. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez Innteo w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4.5. Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przekazania Innteo CV lub w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy,
 • 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej tj. prawnie uzasadniony interes Innteo, aby ocenić czy Kandydat jest odpowiednią osobą na aplikowane stanowisko.

4.6. Źródłem danych przetwarzanych przez Innteo są dane pozyskanie bezpośrednio od Kandydata.

4.7. Innteo będzie przechowywać dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Innteo będzie przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

4.8. Innteo może udostępnić dane osobowe Kandydata podmiotom, które świadczą na rzecz Innteo usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

4.9. Kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Innteo przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Kandydata, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim dane Kandydata są przetwarzane na podstawie zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, g. złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

4.10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: : kontakt@innteo.com

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INNTEO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (TJ. M.IN. TELEFONU, FAXU, E-MAILA) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ INNTEO ZA POŚREDNICTWEM WW. ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (DALEJ: JEDNOSTKA)

5.1. Administratorem danych osobowych Jednostki jest Innteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.724 704 566, e-mail: kontakt@innteo.com

5.2. Innteo będzie przetwarzać dane osobowe Jednostki, jeżeli Jednostka nie jest żadną z osób wskazanych w pkt. 1-4 niniejszej Polityki Prywatności, ale kontaktuje się z Innteo w jakiejkolwiek sprawie lub Innteo kontaktuje się z Jednostką w jakiejkolwiek sprawie i w związku z tym Jednostka znajduje się w bazie kontaktów Innteo.

5.3. Innteo będzie przetwarzać dane osobowe Jednostki, celem kontaktu w bieżących sprawach, w tym kierowania zapytań i udzielania odpowiedzi, jak również w celu możliwego nawiązania współpracy.

5.4. Innteo będzie przetwarzać następujące dane Jednostki: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, konta na portalach społecznościowych).

5.5. Podstawą prawną przetwarzania danych Jednostki przez Innteo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Innteo, polegający na możliwości zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na zapytania Jednostki oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

5.6. Źródłem przetwarzanych danych przez Innteo będą dane pozyskanie bezpośrednio od Jednostki, współpracowników Jednostki oraz dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.

5.7. Innteo będzie przetwarzać dane Jednostki przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz przez okres jednego roku po ustaniu tej relacji. Po upływie tego okresu Innteo może skontaktować się z Jednostką, celem zapytania o możliwość dalszego przetwarzania danych.

5.8. Dane Jednostki mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie, w przypadku zgłoszenia przez Jednostkę sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także w przypadku, gdy Innteo uzna, że dane nie są już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

5.9. Dane osobowe Jednostki mogą zostać udostępnione przez Innteo podmiotom, które świadczą na rzecz Innteo usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą Kontrahentów).

5.10. Innteo może udostępnić dane osobowe Jednostki również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Innteo), jeżeli Jednostka udostępni je w formie z której jednoznacznie wynika, że pragnie, aby podmioty trzecie kontaktowały się z nią w sprawach służbowych.

5.11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Jednostki przez Innteo, Jednostce przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Jednostki, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

5.12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@innteo.com

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW OBSERWUJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE INNTEO(DALEJ: UŻYTKOWNIK)

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Innteo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2d/ 2 piętro, 00-112 Warszawa, tel.724 704 566, e-mail: kontakt@innteo.com

6.2. Zasady obserwowania profilu Innteo na serwisach społecznościowych, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji określają odrębne regulaminy serwisów społecznościowych, które są administratorem danych osobowych konta Użytkownika.

6.3. Innteo wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, w związku z jego aktywnością na profilach społecznościowych Innteo, celem przedstawienia aktywności i wydarzeń związanych z działalnością Innteo.

6.4. Użytkownik poprzez czat na profilach Innteo może skontaktować się z Innteo np. zadać pytanie/wystąpić z wnioskiem. W takim wypadku dane Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi.

6.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Innteo w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, które mogą wykorzystywać również profilowanie. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w zasadach, politykach i regulaminach serwisów społecznościowych.

6.6. Innteo będzie przetwarzać dane podane i udostępnione przez Użytkownika poprzez funkcjonalności Serwisów Społecznościowych.

6.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości profilu społecznościowego Innteo.

6.8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 plit. f) RODO, czyli uzasadniony interes Innteo polegający na możliwości prezentacji aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

6.9. Innteo będzie przetwarzać dane uzyskane bezpośrednio od Użytkownika.

6.10. Okres przechowywania danych Użytkownika oraz możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Serwisów Społecznościowych. Innteo w każdym przypadku spełni żądanie usunięcia danych Użytkownika, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że Innteo nie będzie zobowiązana przepisami, aby te dane dalej przetwarzać.

6.11. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte przez Innteo także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka;

6.12. Komentarze/wpisy Użytkowników uznane przez Innteo za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy/prawa osób trzecich mogą być usunięte z profilu Innteo w każdym czasie.

6.13. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach tych danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

6.14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@innteo.com

Zapraszamy do kontaktu
 • Innteo Sp. z o.o.
  ul. Banderii 4 lok. 162,
  01-164 Warszawa
 • (+48) 730 313 234
 • m.granoszewski@innteo.com
  kancelaria@innteo.com

NIP: 7393343449
REGON: 365751829

Polityka prywatności